૧૫મી ઓગસ્ટ – ૭૫ મા સ્વાતંત્ર દિવસની ગેઝીય ખાતે ઉજવણી

૧૫મી ઓગસ્ટ

૧૫મી ઓગસ્ટ – ૭૫ મા સ્વાતંત્ર દિવસની ગેઝીય ખાતે ઉજવણી

આજ રોજ તા. ૧૫.૦૮.૨૦૨૨ને સોમવારના રોજ ગેઝીયા ખાતે ૭૫ મા સ્વાતંત્ર દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી
કરવામાાં આવી જેમાાં ગેઝીયા પ્રમુખશ્રી ચાણક્ય પટેલ દ્વારા ધ્વજારોહણ કરવામાાં આવયુ

૭૫ મા સ્વાતંત્ર દિવસની ઉજવણી પ્રસાંગે ગેઝીયા બોર્ડ ઓફ ડાઈરેક્ટર, કારોબારી સભ્યશ્રીઓ તથા વસાહતના
ઉદ્યોગકાર મિત્રો મોટી સંખ્યા મા હાજર રહ્યા અને ઉમળકાભેર ઉજવણી કરવામાાં આવી. સદર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા
બદલ ગેઝીયા પ્રમુખશ્રી તથા સેક્રેટરીશ્રીએ હાજર સવે સભ્યશ્રીઓનો આભાર વયકત કયો હતો.

 

Previous અન-અધિક્રુત બાધકામને નિયમીત કરવા બાબતનો માર્ગદર્શક સેમિનાર

Leave Your Comment

Connect With Us

Contact Details

Address:
B-23/2/1&2,GIDC Electronics Estate, Sector-25,
Gandhinagar-382024.
Hours:

Mon – Fri: 09:30 am – 05:30 pm