સ્નેહમિલન ૨૦૨૨

સ્નેહમિલન ૨૦૨૨

તા. ૧૯/૧૧/૨૦૨૨ને શનિવારના રોજ સાંજે ૦૫:૩૦ કલાકે થી “ધ ગ્રાન્ડ નવનાયક”, મહારાષ્ટ્ર ભવન, સેક્ટર-૨૧ ખાતે
ગેઝીયા પરિવારનો “સ્નેહમિલન સમારંભ – ૨૦૨૨” યોજાયો. જેમાાં ગેઝીયાના નડરેક્ટસસ, કારોબારી સભ્યશ્રીઓ તથા
ઉદ્યોગકારનમત્રોએ મોટી સાંખ્ યામાાં હાજરી આપીને ઉપરોક્ત સમારોહને સફળ બનાવેલ.

Previous તિરંગા યાત્રા

Leave Your Comment

Connect With Us

Contact Details

Address:
B-23/2/1&2,GIDC Electronics Estate, Sector-25,
Gandhinagar-382024.
Hours:

Mon – Fri: 09:30 am – 05:30 pm