૨૬મી જાન્યુઆરી – ૭૫ મા ગણતંત્ર દિવસની ગેઝીય ખાતે ઉજવણી

૨૬મી જાન્યુઆરી – ૭૫ મા ગણતંત્ર દિવસની ગેઝીય ખાતે ઉજવણી

આજરોજ તા. ૨૬.૦૧.૨૦૨૩ને ગુરુવારના રોજ ગેઝીયા ખાતે ૭૫માાં ગણતાંત્ર દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાાં
આવી જેમાાં ગેઝીયા સેક્રેટરીશ્રી અમ્રુતભાઇ પટે લ દ્વારા ધ્વજ વંદન કરવામાાં આવયુાં.

૭૫માાં ગણતાંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી પ્રસાંગે ગેઝીયા બોર્ડ ઓફ દર્રેક્ટસડ, કારોબારી સભ્યશ્રીઓ તથા વસાહતના
ઉદ્યોગકાર દમત્રો મોટી સાંખ્ યામાાં હાજર રહ્યા અને ઉમળકાભેર ઉજવણી કરવામાાં આવી. સિર કાયડક્રમને સફળ બનાવવા
બિલ ગેઝીયા સેક્રેટરીશ્રીએ હાજર સવે સભ્યશ્રીઓનો આભાર વયકત કયો હતો.
(વદહવટી શાખા)
ગાાંધીનગર ઇલે. ઝોન ઇન્ર્. એસો.,

Previous સ્નેહમિલન ૨૦૨૨

Leave Your Comment

Connect With Us

Contact Details

Address:
B-23/2/1&2,GIDC Electronics Estate, Sector-25,
Gandhinagar-382024.
Hours:

Mon – Fri: 09:30 am – 05:30 pm