ગાંધીનગર ઇલેકટ્રોનિક્સ ઝોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન આયોજીત “વ્રુક્ષારોપણ કાર્યક્રમ – ૨૦૨૩

ગાંધીનગર ઇલેકટ્રોનિક્સ ઝોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન આયોજીત “વ્રુક્ષારોપણ કાર્યક્રમ – ૨૦૨૩

શ્રીમતી રીટાબેન કે. પટેલ (માન. ધારાસભ્યશ્રી – ગાંધીનગર ઉતર

શ્રી રુચિરભાઇ ભટ્ટ (માન. પ્રમુખશ્રી – ભા.જ.પા ગાંધીનગર શહેર)

શ્રી હિમાંશુભાઇ જોષી (પ્રાદેશિક મેનેજરશ્રી – જી.આઇ.ડી. સી-ગાંધીનગર)

શ્રી એસ. વી. માલસતાર (પ્રાદેશિક મેનેજરશ્રી – જી.પી.સી.બી-ગાંધીનગર)

શ્રી વત્સલભાઇ પટેલ (નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી-જી.આઇ.ડી. સી-ગાંધીનગર) શ્રી ચાણક્ય પટેલ (પ્રમુખ – ગેઝીયા)

શ્રી ચાણક્ય પટેલ (પ્રમુખ – ગેઝીયા)

શ્રી એચ. એમ. પટેલ (ઉપ-પ્રમુખ - ગેઝીયા)

શ્રી અમ્રુતભાઇ એચ. પટેલ (સેક્રેટરી - ગેઝીયા)

કલ્ચરલ કમિટી – ગેઝીયા

શ્રી એસ. પાર્લીવાલ પ્રમુખશ્રી – એસ. ઇ. ઝેડ એસોસિએશન

હાઉસ કિપીંગ કમિટી – ગેઝીયા

હાઉસ કિપીંગ કમિટી – ગેઝીયા

“વ્રુક્ષારોપણ કાર્યક્રમ – ૨૦૨૩” ગેઝીયા પરિવાર સાથે ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવો

Previous National Apprenticeship Awareness Workshop

Leave Your Comment

Connect With Us

Contact Details

Address:
B-23/2/1&2,GIDC Electronics Estate, Sector-25,
Gandhinagar-382024.
Hours:

Mon – Fri: 09:30 am – 05:30 pm